Høgskulen på Vestlandet

HVL PNG.png

Kvifor me er med:

HVL avd. Sogndal held til på Fosshaugane Campus og utgjer ein vesentleg del av verksemda på campus. Idrett, oppvekst og helse er sentrale utdannings- og forskingsområde, og vi ynskjer å vera ein synleg del av campus og dei profilerte aktivitetane til Sogndal Fotball. 

Om oss:

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er ein av dei største utdanningsinstitusjonane i landet, med om lag 16 000 studentar. HVL vart etablert 1. januar 2017, då Høgskolen i Bergen, Høgskulen i Sogn og Fjordane og Høgskolen Stord/Haugesund fusjonerte.

HVL avd Sogndal har nær 4000 studentar og campus i Sogndal og Førde. Høgskulen tilbyr 22 bachelorprogram og fem masterprogram i tillegg til ei rekkje kortare vidareutdanningstilbod. Høgskulen er blant dei aller beste i Norge når det gjeld studentgjennomføring og studenttilfredsheit. Tett kontakt med studentane, god oppfølging og høg kvalitet i utdanningstilboda er dei sentrale kjenneteikna ved høgskulen. HVL rekrutterer breitt geografisk og hentar kring 2/3 av studentane utanfor Sogn og Fjordane. HVL er også ei betydeleg forskingsing- og formidlingsinstitusjon og har mellom anna store forskingsprosjekt knytt til idrett og helse.